Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Usługi Wdrożenia

 


 

Metodyka i etapy wdrożenia

 

            Wdrożenie nowego oprogramowania jest w każdym przedsiębiorstwie procesem o wysokim poziomie ryzyka, w dużej mierze wynika to z konieczności pogodzenia specyfiki działania oprogramowania z obowiązującą w firmie praktyką biznesową. Jednak wykorzystanie  odpowiedniej metodyki znacznie redukuje zagrożenia oraz, znacząco skraca czas i obniża koszty wdrożenia . Nasza metodyka powstała na podstawie wiedzy ekspertów oraz doświadczeń zdobytych podczas wdrożeń Microsoft Dynamics AX  oraz Graffiti.ERP. Wykorzystujemy naszą wiedze  aby prowadzić projekt bezpiecznie  , jednak nie trzymamy się ściśle wzorca , staramy się  być elastyczni dopasowując zakres dokumentacji i procedur do wielkości i potrzeb klienta.

 

  

 

 Nasz sposób prowadzenia  projektu zapewnia klientom kontrolę nad procesem i kosztami wdrożenia całego systemu. Celem  stosowania naszej metodyki  jest wykonanie założonego zakresu prac projektowych w ustalonym czasie  i w uzgodnionym budżecie. Oprogramowanie  Graffiti.ERP  oraz nasza metodyka wdrożeń zakładają, że wdrożenie systemu składa się z następujących  etapów:

 

 

 

1.     Przygotowanie projektu

 

Etap analizy ( w przypadku realizowania dalszego projektu wdrożenia  ten etap jest dla klienta bezpłatny* )

Na etap analizy szczegółowej składa się zestaw czynności niezbędnych do precyzyjnego i pełnego ustalenia jakie procesy biznesowe proponowany system ma wspierać, oraz jakie zmiany i konwersje danych są wymagane. Jako ,że celem tego etapu jest ustalenie wymagań Klienta, Klient musi pracować razem z naszymi analitykami podczas trwania całego procesu. Wychodząc z czynności dotyczących analizy wstępnej, analiza szczegółowa rozszerza zakres opisu wszystkich obszarów biznesu które znajdują się w zakresie projektu. Podczas projektowania nowych rozwiązań, które mają zostać zaimplementowane w systemie Graffiti.ERP należy bezwzględnie uzgodnić z Klientem określenia kryteriów na podstawie których można przetestować poprawność rozwiązania z punktu widzenia krytycznych potrzeb Klienta i dokonać ich formalnego odbioru. W ciągu całego procesu analizy należy weryfikować z kluczowymi pracownikami Klienta czy zapisy w analizie realizują

cele określone dla projektu. Oprócz wymagań dotyczących procesów biznesowych w dokumencie analizy powinny być zapisane pozostałe czynności wdrożeniowe jakie należy wykonać aby proces ten był kompletny. Są to np.

 

ü   dostawa i konfiguracja sprzętu 

ü   instalacja i konfiguracja bazy danych

ü   instalacja serwerów aplikacyjnych

ü   przygotowanie danych do migracji, zakres i sposób migracji danych

ü   wykaz i tematyka szkoleń jak musza zostać zrealizowane

ü   zakres modyfikacji

ü   parametryzacja systemu

ü   postać raportów i dokumentów jakie ma generować system

ü   wykaz dokumentacji jak ma zostać dostarczona

ü   wykaz testów jakie będą podstawą do odbioru systemu

ü   inne czynności związane z wdrożeniem systemu

 

Wynikiem etapu analizy jest zaawansowany dokument projektowy nazywany dalej Raportem Koncepcji Wdrożenia. Doprecyzowuje on zakres wdrożenia określony w umowie. Zawiera kryteria akceptacji wdrożenia.

 

 

        2.     Wdrożenie właściwe

 

Celem etapu realizacji wdrożenia przygotowanie systemu i użytkowników do pracy według wcześniej określonych procedur.   Jest to realizowane poprzez przygotowanie środowiska produkcyjnego i testowego u klienta , przygotowanie danych, wykonanie  i przetestowanie modyfikacji wymaganych przez projekt, przygotowanie kompletnego środowiska produkcyjnego zgodnego z koncepcją wdrożenia oraz wykonanie pozostałych czynności wskazanych w Harmonogramie. W tym sensie etap ten realizuje system zaprojektowany w poprzednim etapie.

 

W trakcie tego etapu realizowane są następujące elementy :

 

ü  Instalacja aplikacji

Po instalacji aplikacji Klient otrzymuje dokumenty określające zasady bezpiecznego eksploatowania systemu oraz administrowania systemem do których musi się bezwzględnie zastosować do czasu przejęcia przez niego pełnej administracji systemem co następuje wraz z przyjęciem systemu do eksploatacji chyba, ze umowa stanowi inaczej. Dokumenty te określają m.in. zasady wykonywania kopii bezpieczeństwa, postępowania w sytuacjach awaryjnych, zasad komunikacji podczas wdrożenia itp.

 

ü  Projektowanie i prace programistyczne

 

ü  Szkolenia

Na etapie analizy należy określić  ilość i rodzaj szkoleń jakie zostaną przeprowadzone w ramach budżetu projektu. Maksymalna ilość osób w grupie szkoleniowej wynosi 10 osób. W przypadku gdy szkolenia odbywają się  w siedzibie Klienta, Klient jest odpowiedzialny za przygotowanie odpowiedniej infrastruktury  (sala szkoleniowa, stanowiska komputerowe, rzutnik itp.) Firma MBREW zapewnia wykwalifikowanych instruktorów, instalację i konfigurację oprogramowania Graffiti.ERP, opracowanie planów szkoleń, materiały do ćwiczeń oraz na życzenie Klienta przeprowadza weryfikację przyswojonej wiedzy po zakończeniu szkoleń.

 

ü  Dokumentacja użytkownika

Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Klientowi aktualną i kompletną dokumentację w postaci instrukcji  do systemu ** udostępniona przez producenta oprogramowania.

 

ü  Testy akceptacyjne

Po przeniesieniu modyfikacji programistycznych na aplikację  testowa Klienta Kierownik Projektu MBREW przekazuje Kierownikowi Projektu Klienta plany testów. Klient przeprowadza testy wyłącznie na aplikacji testowej. Wynik testu przesyłany jest do MBREW .  Jeżeli wynik testu jest negatywny procedura po poprawkach jest powtarzana. Jeżeli wynik jest pozytywny modyfikacje przenoszone są do aplikacji produkcyjnej Klienta.

 

ü  Migracje danych

Kierownik Projektu Klienta otrzymuje szablony do migracji wraz z instrukcjami ich wypełniania. Na tej podstawie zespół wdrożeniowy klienta przygotowuje  dane do migracji w określonym wcześniej formacie. Po przygotowaniu wcześniej uzgodnionej części danych np. 5% przekazują te dane do weryfikacji do MBREW, następnie nasi analitycy  weryfikują przekazana porcję danych i na tej podstawie przekazują do Klienta uwagi i zalecenia tak aby uniknąć tych błędów podczas przygotowania kompletnych danych. Następnie zespół wdrożeniowy Klienta przygotowuje komplet danych do migracji. Po przekazaniu ich do MBREW, dane te są ponownie weryfikowane tak aby wychwycić błędy logiczne a po ostatecznych poprawkach wykonanych przez zespół wdrożeniowy Klienta dane te są przenoszone do aplikacji testowej Klienta. Po zaimportowaniu danych weryfikujemy  techniczną poprawność przeniesienia danych natomiast Klient weryfikuje ich poprawność merytoryczną.  Warunkiem startu systemu jest potwierdzenie poprawności technicznej i merytorycznej weryfikacji danych przez naszego Kierownika Projektu  i Kierownika Projektu Klienta.

 

ü  Start próbny

 

 

        3.     Asysta rozruchowa

Etap ten oznacza koniec procesu implementacji. Nowy system jest już  zanalizowany, zaprojektowany, zaprogramowany oraz przetestowany.

 

Przegląd systemu

 

Zespół wyznaczony przez Kierownika Projektu MBREW wraz z Kierownikiem Projektu Klienta i przedstawicielami działu IT Klienta dokonuje przeglądu gotowości systemu. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności, które są warunkiem startu systemu:

 

 

ü  Weryfikacja obecności w systemie produkcyjnym wszystkich poprawek i interfejsów.

 

ü  Sprawdzenie czy wszystkie istniejące systemy mają wykonane kopie zapasowe.

 

ü  Sprawdzenie przez Kierownika Projektu Klienta że wszystkie niezbędne dane są wprowadzone

 

ü  Podpisanie Formularza Parametryzacji

 

ü  Potwierdzenie przez Kierownika Projektu Klienta weryfikacji transakcji, sald, pozycji itp.

 

ü  Podpisanie przez Kierownika Projektu Klienta Protokołu przyjęcia systemu do eksploatacji

 

 

       4.     Serwis powdrożeniowy

 

Nasza firma na tym etapie   świadczy usługi w zakresie  wspierania nowego systemu oraz monitorowania

przyszłych potrzeb Klienta związanych ze wzrostem i rozwojem działalności.