Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość

 

Obszar finansowo-księgowy jest jedną z integralnych części przedsiębiorstwa - bez względu na jego specyfikę. Tym ważniejsze zatem staje się dla Ciebie dobranie odpowiedniego oprogramowania, chroniącego Cię od wielu ludzkich błędów - które tak wiele mogą kosztować - i pozwalającego Ci, dzięki automatyzacji wielu procesów, znacznie skrócić operacje związane ze sferą finansowo-księgową.

 

Graffiti udostępnia Ci między innymi takie elementy oprogramowania finansowo-księgowego jak:

ü  Możliwość definiowania dodatkowych rodzajów dokumentów księgowych (na bazie predefiniowanych dokumentów księgowych)

ü  Kartotekę dostawców i odbiorców.

ü  Zestawienia obrotów.

ü  Rozrachunki.

ü  Zestawienia zysków w funkcji dostawców i odbiorców.

ü  Ewidencję dokumentów zakupu i sprzedaży.

ü  Ewidencję raportów kasowych i wyciągów bankowych.

ü  Kwity KP i KW.

ü  Możliwość automatycznego sprzężenia procesu fakturowania z przyjmowaniem gotówki.

ü  Jednoczesne prowadzenie wielu kas.

ü  Bufor dokumentów - tj. doraźne miejsce przechowywania dokumentów do czasu zaksięgowania, w którym znajdujące się dokumenty będziesz mógł modyfikować. Bufor uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach.

ü  Przy dokumentach o charakterze seryjnym (powtarzalnym) - matryce księgowań, zapewniające dodatkowo, oprócz definicji dekretacji, możliwość wskazania rejestru VAT.

ü  Możliwość generowania PK różnic kursowych dla dokumentów walutowych znajdujących się na dowolnym etapie procesu księgowania (tj. dla dokumentów walutowych zaksięgowanych lub wciąż znajdujących się w buforze).

ü  Dostęp do funkcji pozwalającej na zmianę statusu dokumentów - księgowanie lub przywracanie do bufora wybranych dokumentów.

 

Dostępne rodzaje dokumentów

Graffiti udostępnia Ci wiele predefiniowanych podstawowych typów dokumentów (takich jak faktury sprzedaży i zakupu, rachunki, raporty kasowe, wyciągi etc.), w obrębie których możesz tworzyć własne rodzaje dokumentów, przez formowanie udostępnianych zestawów parametrów konfiguracyjnych.

 

Zestawienia

Częstokroć od prawidłowej oceny sytuacji, zależy skuteczność Twojego działania. Dlatego - zwłaszcza w obszarze finansowo - księgowym - dostęp (lub jego brak) do odpowiednich zestawień może oznaczać powodzenie (lub fiasko) podejmowanych przez Ciebie, często obciążonych sporym ryzykiem, działań.

 

Zestawienia podstawowe

ü  Graffiti "na dzień dobry" oferuje Ci kilka predefiniowanych zestawień:

ü  Obroty konta (analitycznie/syntetycznie).

ü  Zapisy na koncie (analitycznie/syntetycznie).

ü  Obroty walutowe dla poszczególnych kont.

ü  Zestawienie zbiorcze obrotów (lub zapisów) kont.

ü  Zestawienia dotyczące rozliczenia VAT.

ü  Wydruk/przeglądanie rejestrów VAT.

ü  Zestawienia zbiorcze do potrzeb deklaracji VAT-7.

ü  Zestawienia dodatkowe i wskaźniki.

ü  Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat (wersja kalkulacyjna i porównawcza).

ü  Zestawienia pomocnicze do celów podatku dochodowego (CIT-2, PIT-5).

ü  Zestawienia dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (F-01).

ü  Zestawienia dla potrzeb Zakładów Pracy Chronionej.

ü  Zestawienia wskaźnikowe.

 

Co jeszcze możesz zrobić z zestawieniem predefiniowanym?

Każde zestawienie zaopatrzone jest w zestaw filtrów, których wykorzystywanie pomaga ograniczyć obszar danych branych pod uwagę podczas generowania zestawień; w ten sposób z jednego typu zestawienia, naprawdę może powstać nie jeden, a kilka raportów.

 

Kreator zestawień

Wykorzystując kreatora zestawień - narzędzie konstruowania matryc analiz ekonomicznych - możesz łatwo zaprojektować dowolne zestawienie od obrotów wybranych kont (np. zleceń) w podziale na branże. Struktura takich zestawień, zapisana w bazach systemowych, może być potem wielokrotnie przez Ciebie wykorzystywana.

 

Rozrachunki: pracuj wydajniej

Wykorzystując niektóre opcje udostępniane przez System, możesz usprawnić również rozrachunkową stronę swojej działalności. Co może Ci w tym pomóc?

ü  Analiza rozrachunków dla kontrahentów, urzędów (skarbowych, celnych, ZUS-u itp.), pracowników i pozostałych kont.

ü  Podział podstawowy na należności i zobowiązania z uwzględnieniem filtrowania dla danego konta syntetycznego (np. 201-x), dla konkretnego kontrahenta (np. kontrahent o numerze 100) oraz dla konkretnej analityki (np. 201-100 - należności i zobowiązania wynikające tylko z syntetyki 201 dla kontrahenta o numerze 100).

ü  Podział rozrachunków na nie rozliczone (terminowe i przeterminowane) oraz rozliczone.

ü  Śledzenie poszczególnych rozliczeń danej transakcji poprzez zapisy na rozrachunkach.

ü  Zestawienie rozrachunków stanu bieżącego bądź na koniec okresu (historia rozrachunków).

ü  Generowanie wydruków: wezwań do zapłaty z odsetkami bądź bez, not odsetkowych, potwierdzeń sald, poleceń przelewu.

ü  Wiekowanie rozrachunków przeterminowanych w funkcji dowolnej - określanej przez Ciebie - ilości dni.

 

Kartoteki

Tak jak w całym systemie Graffiti, w obszarze finansowo-księgowym dużą rolę odgrywa możliwość tworzenia kartotek, pozwalających - oprócz znacznego przyspieszenia pracy i uniknięcia wielu błędów - przeprowadzanie w późniejszym czasie wielu analiz, bazujących na danych wprowadzonych do kartotek.


Próbując w skrócie naszkicować możliwości tej funkcjonalności, warto podkreślić kilka jej parametrów :

ü  Podział kartotek kontrahentów na rozrachunkowe (rozliczenie płatnością odroczoną) i gotówkowe (bez możliwości wypełniania rozrachunków).

ü  Dostępne zestawienia dla potrzeb statystycznych - takie jak w rozrachunkach.

ü  Kartoteka pracowników i rozrachunki z pracownikami - do celów rozliczeń zaliczek.

ü  Kartoteka Urzędów.

ü  Kartoteki uniwersalne - jako rozwinięcie planu kont (np. kartoteka zleceń); jest to dodatkowy element dla programu Finansowo - Księgowego działającego samodzielnie bez powiązania z modułem produkcyjnym bądź handlowym.

ü  Tabele kursów walut.