Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Platforma Ascent.DBI Funkcjonalność Ascent.DBI CRM

Ascent.DBI CRM jest wykorzystywany do obsługi relacji z klientami.

Możliwości
Użytkownik obszaru CRM może rejestrować w systemie informacje związane
z prowadzonymi kontaktami. Oprócz standardowych narzędzi dostarczanych
z Ascentem – pozwalających zapisywać podstawowe dane o kliencie, możliwe jest
wykorzystanie formularzy. Formularze są tworzone przez samego użytkownika
i pozwalają zapisać dowolne dane.

Zapisane kontakty mogą być grupowane i poddawane obróbce statystycznej
w module CRM – Zestawienia.

Grupowanie
Żeby ułatwić grupowanie i przydzielanie uprawnień do podglądu danych obszaru
CRM, Ascent.DBI wykorzystuje tzw. widoki. Do pojedynczego widoku przypisane
są lista klientów, lista kontaktów oraz lista wątków (wątki służą do grupowania
pojedynczych kontaktów z klientem).

Następnie do tak przygotowanego zakresu danych przypisywani są użytkownicy,
którzy będą uprawnieni do dostępu do nich.

Uprawnienia do przeglądania kontaktów
Sterowanie uprawnieniami w CRM-ie jest przeprowadzane z poziomu widoków – to
do nich przypisywani są użytkownicy. Ilość widoków udostępnionych użytkownikowi
jest ściśle powiązana z uprawnieniami dostępu do poszczególnych widoków.

Grupowanie tematyczne
Dzięki wykorzystaniu widoków i uprawnień do nich, możliwe jest precyzyjne
wyznaczanie obszaru informacji udostępnianych poszczególnym pracownikom –
przykładowo w innym zakresie i z inną dokładnością będzie mógł obserwować dane
pracownik handlowy, a z inną szef działu marketingu.

Innymi słowy funkcjonalność ta pozwala definiować widoki tematyczne.

CRM – więcej niż kontakty
Moduł CRM systemu Ascent.DBI oferuje możliwości wykraczające daleko poza
zbieranie informacji o klientach.

Przykładem może być implementacja metodologii sprzedaży Solutions Selling. Kładzie
się w niej nacisk na mierzalne procesy odnoszące się do działań skierowanych ku
potencjalnym klientom i przechodzeniu w górę po definiowalnym drzewie etapów
prowadzących do sukcesu – sprzedaży.

Zakładając współpracę całego działu handlowego uzyskuje się też porównawcze
i sprawozdawcze raporty, zestawienia dotyczące ilości, jakości i postępu prac
poszczególnych osób i kontaktów. Znakomitym obrazem dla tego typu metodologii
jest zestawienie porównawcze zwane potocznie lejkiem sprzedaży.

Moduł CRM w zależności od potrzeb i oczekiwań funkcjonalnych pozostaje
blokiem poświęconym transakcyjności działań handlowych bądź, przy współpracy
z pozostałymi modułami Ascenta, rozbudowanym systemem wspomagającym
zarządzanie procesowymi działaniami z kontrahentami.