Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Platforma Ascent.DBI Funkcjonalność Ascent.DBI WorkReport

           Ascent.DBI Work Report pozwala rejestrować wykonywane przez pracowników prace (łącznie z delegacjami), następnie naliczać na ich podstawie premie, generować faktury, wreszcie analizować dochodowość pojedynczych pracowników oraz całych zespołów. Ponieważ informacje są wprowadzane przez Internet, pracownicy mogą aktualizować dane niezależnie od miejsca pobytu, bez konieczności powrotu do firmy. Dzięki temu kadra zarządzająca ma dostęp do zawsze aktualnych danych – w tym analiz wydajności pracowników i wypełnienia harmonogramu wizyt u kontrahentów. W ramach tego obszaru znajdują się też ewidencje pracowników i urlopów, kontrahentów i podpisanych z nimi umów oraz samochodów służbowych i prywatnych. Dodatkowo dostępne są moduły umożliwiające prowadzenie rekrutacji oraz ocenę kompetencji pracowników (potencjalnych i obecnych).

Raporty prac i delegacje
Ascent.DBI pozwala wprowadzać raporty z przeprowadzonych prac i przypisywać do
nich dojazdy i noclegi. Na podstawie tak zarejestrowanych danych można następnie
generować wydruki protokołów wykonanych prac (do podpisania dla klienta), a także
wydruki delegacji i ewidencji przejazdów.

Informacje z raportów prac oraz kwoty z umów z kontrahentami stanowią podstawę
do generowania premii dla pracowników oraz faktur dla kontrahentów.

Fakturowanie i premiowanie
Fakturowanie odbywa się na podstawie związku pomiędzy raportami prac
a umowami z kontrahentami. Ascent.DBI umożliwia automatyczne generowanie
poleceń fakturowania w systemach zewnętrznych (np. w systemie Graffiti.ERP).
Premie pracownicze mogą być naliczane automatycznie lub ręcznie. Wartość premii
może być stała, uznaniowa lub uzależniona od ilości fakturowanych godzin pracy.

Kontrahenci
Drugim – obok raportów pracy – źródłem danych wykorzystywanym do fakturowania
jest ewidencja kontrahentów i zawartych z nimi umów.

Pojedyncza umowa określa szczegółowe ceny usług. Korzystając z dodatkowych
raportów możliwe jest uzyskanie precyzyjnych informacji o zaawansowaniu
projektów prowadzonych w ramach umów z kontrahentami oraz zestawienie
obciążeń szacowanych z rzeczywistymi (na podstawie raportów prac).

Kartoteka pracowników i kalendarz pracy
Moduł Kartoteka pracowników, który jest częścią obszaru Work Report, umożliwia
prowadzenie ewidencji pracowników. W jej ramach, dla każdego pracownika
prowadzona jest ewidencja umów. Z kolei dla każdej umowy tworzona jest
lista składników wynagrodzenia; na ich podstawie naliczane są później premie
pracowników.

Ascent.DBI umożliwia także definiowanie kalendarzy pracy. Są one tworzone
niezależnie dla pojedynczych pracowników, dla ich zespołów, dla całych grup
organizacyjnych lub globalnie.

Urlopy
Ascent.DBI oferuje nie tylko ewidencję urlopów, lecz także trzyetapowy system
składania i zatwierdzania wniosków urlopowych (złożenie wniosku przez pracownika
– zatwierdzenie przez przełożonego – zatwierdzenie przez zarząd).

Oprócz tego dostępny jest raport wykorzystania urlopów w roku oraz porównanie
godzin fakturowanych na podstawie prac wykonanych przez pracownika z jego
nieobecnościami.

Rekrutacja i ocena kompetencji
Ewidencja ofert pracy pozwala rejestrować przysyłane oferty oraz etap ich
rozpatrywania. Każda z nich może być wielokrotnie oceniana z uwzględnieniem
konkretnych kompetencji oraz uzupełniana informacją o oczekiwaniach finansowych.
Proces wyboru ofert wspomagany jest następnie raportem, który wyświetla tylko
tych potencjalnych pracowników, którzy spełniają określone wymagania.

Oceny kompetencji przeprowadza się na podstawie tworzonego przez użytkownika
spisu kompetencji. Są one, wraz ze wskazaniem poziomu zaawansowania,
przypisywane poszczególnym pracownikom. Umożliwia to porównanie kompetencji
osób piastujących wybrane stanowiska.

Samochody służbowe
W ramach Work Report dostępna jest ewidencja samochodów prywatnych
(wykorzystywanych podczas wykonywania obowiązków) i służbowych. Dla tych
ostatnich można rejestrować stany licznika, naprawy serwisowe wraz z kosztem
przeprowadzenia oraz terminarz badań technicznych.

Dodatkowe raporty umożliwiają uzyskanie informacji o wykorzystaniu pojazdu
w kontekście danych o przebytych kilometrach uzyskanych z raportów pracy.